ส่วนที่ 1
1.1ชื่อ *
1.2นามสกุล *
2.ที่อยู่หรือสถานที่ติดต่อสะดวก
3.เบอร์โทรศัพท์มือถือ *
4.เพศ ชาย หญิง
5.วันเกิด วัน เดือน ปี
6.การศึกษา
ประถมศึกษาภาคบังคับ มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวส./ปวช. หรือเทียบเท่า
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สูงกว่าปริญญาตรี อื่นๆ ระบุ
7.สถานภาพ โสด สมรส อื่นๆ ระบุ
8.อาชีพ ยังไม่ได้ทำงาน ทำงานแล้ว
  กำลังศึกษาอยู่ ไม่ได้เรียน อื่นๆ ระบุ
9.รายได้
10.อีเมลล์
11.รูปภาพ ( รองรับนามสกุล jpeg,png 250x250)
ส่วนที่ 2
12.ท่านเปิดรับฟัง Yes Radio FM 93.50 MHz บ่อยแค่ไหนในหนึ่งสัปดาห์ โปรดระบุจำนวน วัน/สัปดาห์ *
 
13.ท่านเปิดรับฟัง Yes Radio FM 93.50 MHz ในช่วงเวลาไหนบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
05.00 – 07.00 น. 08.00 – 10.00 น. 10.01 – 12.00 น. 13.00 – 15.00 น.
15.01 – 17.00 น. 17.01 – 19.00 น. 19.30 – 21.00 น. 21.01 – 00.00 น.
 
14.จากข้อ 13 ช่วงเวลาที่ท่านเปิดฟังมากที่สุดหรือฟังเป็นประจำคือช่วงเวลาไหน (เลือกตอบเพียงข้อเดียว)
05.00 – 07.00 น. 08.00 – 10.00 น. 10.01 – 12.00 น. 13.00 – 15.00 น.
15.01 – 17.00 น. 17.01 – 19.00 น. 19.30 – 21.00 น. 21.01 – 00.00 น.
 
15.ท่านใช้เวลาในการฟัง Yes Radio FM 93.50 MHz แต่ละครั้งมากน้อยเพียงใด
ต่ำกว่า 1 ชั่วโมง  1 - 2 ชั่วโมง 3 - 4 ชั่วโมง
5 - 6 ชั่วโมง 7 - 8 ชั่วโมง 9 ชั่วโมงขึ้นไป
 
16.โดยปกติการฟังรายการ Yes Radio FM 93.50 MHz ของท่านมีลักษณะใด
เปิดฟังเฉพาะรายการที่สนใจ เปิดฟังสลับไปมากับคลื่นรายการอื่น    
เฉพาะรายการที่ให้ผู้ฟังมีส่วนร่วมเช่น เล่นเกมชิงรางวัล,ตอบคำถาม ผ่านทาง SMS  
 
17.ส่วนใหญ่ท่านเปิดรับฟังรายการ Yes Radio FM 93.50 MHz จากที่ไหนเป็นหลัก (เลือกตอบเพียงข้อเดียว)
ที่พักอาศัยของท่านเอง ที่ทำงาน โรงเรียน/สถานศึกษา ในรถ (ระหว่างเดินทาง)
อื่นๆโปรดระบุ
 
18.กิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้ ท่านเคยมีส่วนร่วมในลักษณะใด และรายการใด
ลักษณะในการมีส่วนร่วม เคย ไม่เคย ถ้าเคย กรุณาระบุชื่อรายการ
1. โทรไปแสดงความคิดเห็น
2. ให้คะแนน (โหวต)
3. โทร.ไปขอเพลงกับดีเจ
4. เล่นเกม/ชิงรางวัล
5. ส่งข้อความ (SMS) แสดงความคิดเห็น
6. ส่งข้อความ (SMS) ไปขอเพลง
7. สมัครเข้าร่วมทำกิจกรรม กับ Yes 93.50
 
19.นอกเหนือจากการฟัง Yes Radio FM 93.50 MHz แล้ว ท่านรับฟังรายการวิทยุคลื่นอื่นอีกหรือไม่
ฟัง ไม่ฟัง
คลื่น FM MHz ชื่อรายการ
คลื่น AM MHz ชื่อรายการ